Naše prioritné služby

V moderných, štýlových priestoroch Centra sociálnych služieb vo Veľkej Lomnici poskytujeme sociálne služby v:

 • Zariadení pre seniorov (§ 35 zákona o sociálnych službách)
 • Špecializovanom zariadení (§ 39 zákona o sociálnych službách)
 • Zariadení opatrovateľskej služby  (§ 36 zákona o sociálnych službách)
 • Domove sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách)

Okrem týchto pobytových foriem sociálnych služieb poskytujeme aj ambulantný druh služby a to

 • Denný stacionár (§ 40 zákona o sociálnych službách) a novinkou v našej ponuke je tzv. odľahčovacia služba .

V portfóliu nami poskytovaných služieb nájdete:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie
 • pracovná terapia
 • záujmová a kultúrna činnosť
 • rehabilitačná činnosť
 • úschova cenných vecí